Skip to main content

Aparatura

Analizator elementarny (Flash 2000, Thermo Scientific)

Analizator elementarny (Flash 2000, Thermo Scientific)

Jest to urządzenie do Organicznej Analizy Elemen-tarnej (OEA) wykorzystujące metodę dynamicznego, pełnego spalania próbek w piecu redukcyjno-utleniają-cym z elektronicznie sterowaną temperaturą.

MATERIAŁY DO BADAŃ organiczne i nieorganiczne związki – próbki stałe i ciekłe,ilość próbki: 2 – 200 mg.

ZAKRES BADAŃ ilościowe oznaczenie zawartości procentowych pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka,ilościowe oznaczenie zawartości procentowych tlenu,zakres pomiarowy 0,01 – 100%.

ZASTOSOWANIE analiza związków chemicznych orga-nicznych oraz nieorganicznych, lekarstw, materiałów roślinnych, glebowych, nawozów, produktów żywnoś-ciowych, węgli, polimerów, skał, minerałów, osadów, odpadów itp

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM