Skip to main content

Aparatura

Temperatura mięknienia metodą Vicata (VST)

Nazwa badania

Temperatura mięknienia metodą Vicata (VST – Vicat softening temperature)

Normy

ISO 306, ASTM D1525

Przedmiot badania

Badania cieplne, właściwości cieplne i mechaniczne wyrobów i materiałów.

Zastosowanie

Porównawcza ocena zachowania się różnych materiałów w podwyższonej temperaturze pod obciążeniem przy określonej szybkości wzrostu temperatury. Optymalizacja produkcji - porównanie materiałów uzyskanych przy różnych parametrach produkcji; ocena właściwości materiału uzyskanego przy różnych parametrach przetwórczych np.: wytłaczania (prędkości), prasowania (ciśnieniu); ocena własności mechanicznych wyrobu dla różnych temperatur użytkowania. Badaniom mogą być poddawane materiały takie jak: polimerowe tworzywa sztuczne, żywice, laminaty termoutwardzalne, tworzywa wzmacniane włóknami, termoplasty, asfalt, ebonit, amorficzne materiały pochodzenia naturalnego (chityna, kauczuk, wosk, celuloza, popiół), tłuszcze jadalne, sery topione.

Opis badania

Oznacza się temperaturę, w której końcówka znormalizowanego wgłębnika z płaskim końcem zagłębi się w powierzchnię badanej kształtki na ustaloną głębokość pod działaniem określonego obciążenia i przy określonej szybkości ogrzewania próbki. Oznaczana jest dla materiałów amorficznych lub krystaliczno-amorficznych, gdzie proces przejścia z ciała stałego do cieczy o wysokiej lepkości zachodzi w sposób ciągły. Metody pomiarowe w zależności od dobranego obciążenia i prędkości grzania: A50 (10N, 50°C/h); B50 (50N, 50°C/h); A120 (10N, 120°C/h); B120 (50N, 120°C/h) Wymagane wymiary próbek: kwadrat o boku 10 mm lub krążek średnicy 10 mm i grubości 3,0-6,5 mm (dopuszcza się nałożenie próbek w celu uzyskania minimalnej grubości). Standardowo wykonuje się trzy (minimum dwa) powtórzenia w serii pomiarowej.

Wynik badania

Temperatura mięknienia (VST) [°C].

Aparatura

Aparat Instron CEAST HV3 do testów temperatury mięknienia metodą Vicata oraz temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT). Zakres pomiarowy od 23 do 300°C.

Opcje

Badania powiązane: temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM