Przejdź do treści

Historia

DYREKTOR CENTRUM W LATACH 2009-2017 prof dr hab. Bogdan Marciniec

prof Marciniec

Profesor dr hab. Bogdan Marciniec, profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektor tej w uczelni w latach 1988-1990, wybitny uczony, chemik, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i European Academy of Arts, Sciences an Humanities oraz Mirror Group Europejskiej Platformy Zrównoważonej Chemii. Utworzył Fundację UAM (1990) oraz pierwszy w Polsce Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu (1995), którego był wieloletnim dyrektorem. Należy do światowej rangi specjalistów w zakresie chemii krzemu i katalizy metaloorganicznej, koncentrując swoje badania na syntezie związków organicznych krzemu (także boru i germanu) w oparciu o nowe reakcje i nowe katalizatory znanych reakcji. Autor ponad 350 publikacji, w tym 14 książek (9 w języku angielskim), a także 130 patentów oraz ponad 40 technologii przemysłowych, z których 14 wdrożono w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym "UNISIL" w Tarnowie-Mościcach zał. w 1989 przez profesora Marcińca. Uhonorowany m.in. nagroda Premiera (2001). Medalem J. Śniadeckiego (2003) Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Polski Nobel) w obszarze nauk technicznych (2009), a także "Perłą Honorową" w dziedzinie nauki przyznawana przez "Polish Market" (2009). Profesor Marciniec dąży do wdrożenia w Poznaniu koncepcji europejskiego modelu współpracy nauki z praktyką gospodarczą. Jest pomysłodawcą projektu, Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w latach 2004-2017 i Przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

 

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
tel. +48 61 829 1900
bogdan.marciniec@amu.edu.pl

 

 

 

 

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w formie Fundacji

Forma prawna

W dniu 9 czerwca 2014 roku Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod następującym numerem KRS:0000512328. Fundacja została utworzona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j.: Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 ze zm.) i działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz statutu. WCZT jest organizacją badawczą, w szczególności w rozumieniu art. 30 pkt. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6.08.2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Celami Centrum są: - prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii z założeniem, że wszelkie zyski z tej działalności są reinwestowane w działalność badawczą, w rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę; - stworzenie w Poznaniu multidyscyplinarnego ośrodka badawczo technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej, skupiającego najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanego na nowych materiałach, biomateriałach i nanomateriałach o wielostronnych zastosowaniach; - wspieranie rozwoju różnych dyscyplin naukowych zwłaszcza chemii, technologii chemicznej, fizyki, biologii, biotechnologii, farmacji, nauk medycznych, nauk rolniczych i inżynierii materiałowej; - integracja działalności naukowej, technologicznej i innowacyjnej w ramach regionu wielkopolskiego, między innymi poprzez inicjowanie realizacji dużych projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych oraz nawiązywanie współpracy nauki z gospodarką w celu transferu technologii; - włączanie potencjału badawczego regionu wielkopolskiego do współpracy międzynarodowej w szczególności poprzez inicjowanie realizacji i/lub udział w realizacji projektów międzynarodowych przygotowywanych między innymi w ramach europejskich programów Horyzont 2020 lub podobnych; - wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć naukowych z uwagi na niedostatek środków finansowych; - integracja środowiska naukowego miasta Poznania oraz regionu wielkopolskiego; - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między naukowcami, jednostkami badawczymi oraz społeczeństwami; - tworzenie warunków jak najlepszego wykorzystania nowej infrastruktury jako skutecznej podstawy multidyscyplinarnego i partnerskiego uczestnictwa w grantach badawczych, również we współpracy z przemysłem. Rada Nadzorcza WCZT: Prof. dr hab. Bronisław Marciniak - Przewodniczący Rady, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz, Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Grajek, Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel, Prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, Prof. dr hab. Wojciech Markiewicz, Prof. dr hab. Henryk Koroniak, Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska. Zarząd WCZT: Prezes Zarządu: Prof. Bogdan Marciniec, Członek Zarządu: dr inż. Marek Nowicki, Członek Zarządu: mgr inż. Jakub Wienskowski.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM