Skip to main content

Archiwalne ogłoszenia

ogłoszenie stypendysta

ogłoszenie stypendysta 2

 

 

 

 

 

 

ogłoszenie stypendysta 3

 

 

 

 

Doktorant

Instytucja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCZT), Poznań

Pozycja: Doktorant

Tytuł projektu: Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny

Typ: OPUS – ST

Termin składania ofert: 15 marzec 2021

Start: 01 kwiecień 2021

Obowiązki:

Praca w laboratorium związana z realizacją projektu badawczego zatytułowanego: Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny.

Zadania nastawione na izolację i charakterystykę scaffoldów chitynowych.

Codzienne obowiązki związane z organizacją prac laboratoryjnych.

Prezentacja oraz opracowywanie otrzymanych wyników na potrzeby publikacji naukowych.

Prace terenowe na hodowli morskim gąbek w Kotorze (Czarnogóra).

Wymagania:

 1. Tytuł magistra chemii lub inżynierii materiałowej, preferowana chemia organiczna
 2. Status doktoranta
 3. Znajomość podstaw technik ekstrakcji i separacji
 4. Znajomość technik analitycznych stosowanych w chemii (NMR, MS, IR)
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 6. Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.

Dodatkowe informacje:
Umowa
: 12 miesięczne stypendium NCN
Warunki finansowe: 3000 PLN miesięcznie
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Pytania proszę kierować: email: hermann.ehrlich@amu.edu.pl

Pytania proszę kierować na email: hermann.ehrlich@amu.edu.pl
Kandydat powinien przesłać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV oraz wykaz publikacji
3. List referencyjny
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
na adres mailowy hermann.ehrlich@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

PhD Student – scholarship ENG

Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCZT), Poznan

Position: PhD Student

Title: Bioinspired materials science: Poriferan Chitin as multi-target scaffolding biomaterial

Type : OPUS – ST

Deadline for application: 15 March 2021

Start: 01 April 2021

Responsibilities:

Laboratory work aiming at the realization of the project entitled, Bioinspired materials science: Poriferan Chitin as multi-target scaffolding biomaterial. Tasks mainly oriented on the extraction and characterization of chitinous scaffolds. Everyday duties concerning the organization of the laboratory work. Presentation of the obtained results. Participation in preparation of the papers. Field work at sponge marine ranching facility in Kotor (Montenegro).

Required qualifications:

 1. MSc degree in chemistry or materials science, preferentially organic chemistry
 2. PhD Student status
 3. Knowledge of fundamentals extraction and separation techniques
 4. Knowledge of analytical techniques utilized in chemistry (NMR, MS, IR)
 5. Very good knowledge of English
 6. Fast learning ability

Contract: 12 months NCN scholarship with the possibility of extension
Financial conditions: NCN scholarship (3000 PLN/month)

Additional information’s:

Deadline for the applications: 15 March 2021
Start of the project: 01 April 2021
Project implementation time: 48 months
Additional information: email: hermann.ehrlich@amu.edu.pl

The candidate should provide the following documents:
1. The motivation letter
2. CV and list of publications
3. One reference letter
4. Consent to the processing of personal data
These documents should be sent electronically to hermann.ehrlich@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

Post Doc PL

Instytucja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCZT), Poznań

Pozycja: Post Doc

Tytuł projektu: Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny

Typ: OPUS – ST

Termin składania ofert: 15 marzec 2021

Start: 01 kwiecień 2021

Obowiązki:

Praca w laboratorium związana z realizacją projektu badawczego zatytułowanego: Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny.

Organizacja pracy laboratorium oraz nadzór and pracą badawczą doktorantów.

Prezentacja oraz opracowywanie otrzymanych wyników na potrzeby publikacji naukowych.

Wymagania:

 1. Tytuł doktora w dziedzinie chemii lub inżynierii materiałowej uzyskany w latach 2014-2020.
 2. Bardzo dobra znajomość tematyki badawczej w obszarze biomateriałów oraz biopolimerów.
 3. Fundamentalna wiedza z zakresu analitycznych technik badawczych (XRD, NMR, MS, IR, spektroskopia Ramana, AFM).
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 5. Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.
 6. Umiejętność pracy zespołowej i wysoka kultura osobista.

Dodatkowe informacje:
Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Umowa: umowa o pracę na czas 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na pozostałe lata trwania projektu)
Warunki finansowe: 10 000 miesięcznie/ brutto
Perspektywy: Tematyka badawcza daje możliwość zrobienia habilitacji

Pytania proszę kierować na email: hermann.ehrlich@amu.edu.pl

Kandydat powinien przesłać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV oraz wykaz publikacji
3. List referencyjny
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
na adres mailowy hermann.ehrlich@amu.edu.pl

 

 

 

 

Post Doc ENG

Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCZT), Poznan

Position: Post Doc

Title: Bioinspired materials science: Poriferan Chitin as multi-target scaffolding biomaterial

Type : OPUS – ST

Deadline for application: 15 March 2021

Start: 01 April 2021

Responsibilities:

Laboratory work aiming at the realization of the project entitled, Bioinspired materials science: Poriferan Chitin as multi-target scaffolding biomaterial. Everyday duties concerning the organization of the laboratory work. Overseeing research tasks performed by the Ph.D. students. Presentation of the obtained results. Participation in preparation of the scientific articles.

Required qualifications:

 1. PhD degree in chemistry or materials engineering.
 2. Very good knowledge of biomaterials and biopolymer science.
 3. Fundamental knowledge of analytical techniques utilized in materials characterization (XRD, NMR, MS, IR, Raman spectroscopy, nanoindentation, AFM).
 4. Very good knowledge of English.
 5. Fast learning ability.
 6. The ability for team working and good interpersonal skills.
 7. PhD defended during the years 2014-2020.

Additional information’s:

Deadline for the applications: 15 March 2021
Project implementation time: 48 months
Contract: 12 months contract of employment with the possibility of extension
Financial conditions: 10 000 PLN/month - gross
Perspectives: The topic includes real opportunity for habilitation in Biomaterials Science
Additional information: email: hermann.ehrlich@amu.edu.pl

The candidate should provide the following documents:
1. The motivation letter
2. CV and list of publications
3. One reference letter
4. Consent to the processing of personal data
These documents should be sent electronically to hermann.ehrlich@amu.edu.pl

 

 

 

 

ogłoszenie o pracę

 

 

 

 

Nazwa jednostki: Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nazwa stanowiska: Post-doc

Typ konkursu NCN: OPUS - ST, projekt pt. „Supramolekularne czujniki gazów oraz zmian ciśnienia bazujące na materiałach dwuwymiarowych”

Wymagania: 
- Stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub z dziedziny pokrewnej 
- Udokumentowany dorobek naukowy 
- Wiedza z zakresu inżynierii materiałowej i nanotechnologii
- Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
- Wysoka kultura osobista, kreatywność,  samodyscyplina
- Duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą

Termin składania ofert: do 15.08.2020r. 

Forma składania ofert: e-mail na adres: artur.ciesielski@amu.edu.pl

Opis zadań:
Badania realizowane w ramach projektu dotyczą opracowania nowych materiałów hybrydowych opartych na materiałach dwuwymiarowych (2DM) uzyskanych metodą odgórną (top-down) wraz z dogłębnym zbadaniem podstawowych i stosowanych zależności pomiędzy ich architekturą a funkcjonalnością. 
Kandydat będzie zaangażowany w pracę syntetyczną funkcjonalnych materiałów dwuwymiarowych (m.in. G, GO, MoS2) wraz z ich charakterystyką spektralno-strukturalną. Ponadto, post-doc będzie interpretował i opracowywał wyniki badań własnych w formie publikacji naukowych oraz opiekował się pod względem merytorycznym nad doktorantami i magistrantami zaangażowanymi do pracy naukowej w projekcie

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu, na podstawie umowy o pracę na okres 24 miesięcy (z możliwością przedłużenia). Preferowany początek zatrudnienia październik 2020r. Wynagrodzenie w kwocie 10 000 zł brutto-brutto/mc. 

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 15 sierpnia 2020r.), na adres kierownika projektu, prof. wiz. dr hab. Artura Ciesielskiego, następujących dokumentów: 
– CV
– list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
– listę publikacji 
– kopię dyplomu doktorskiego
– wyrażenie zgody na przetwarzaniu danych osobowych 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 sierpnia 2020r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nas stronie jednostki: www.wczt.pl
 

 

 

 

 

Nazwa jednostki: Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant

Typ konkursu NCN: OPUS - ST, projekt pt. „Supramolekularne czujniki gazów oraz zmian ciśnienia bazujące na materiałach dwuwymiarowych”

Wymagania:
- Tytuł magistra nauk chemicznych lub z dziedziny pokrewnej
- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą

Termin składania ofert: do 22.08.2020r.

Forma składania ofert: e-mail na adres: artur.ciesielski@amu.edu.pl

Opis zadań:
Badania realizowane w ramach projektu dotyczą opracowania nowych materiałów hybrydowych opartych na materiałach dwuwymiarowych (2DM) uzyskanych metodą odgórną (top-down) wraz z dogłębnym zbadaniem podstawowych i stosowanych zależności pomiędzy ich architekturą a funkcjonalnością.
Doktorant będzie zaangażowany we wstępne przygotowanie i przeprowadzenie syntez chemicznych funkcjonalnych materiałów dwuwymiarowych (m.in. G, GO, MoS2) wraz z ich podstawową charakterystyką spektralno-strukturalną. Ponadto, doktorant będzie wyszukiwał literatury naukowej oraz opracowywał wyniki badań własnych w formie manuskryptu.

Warunki zatrudnienia: Stypendium naukowe na okres 36 miesięcy, będzie wynosiło przez 24 mce: 3600  zł brutto-brutto, przez 12 mcy 4800 zł brutto-brutto. Preferowany początek zatrudnienia październik 2020r.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 22 sierpnia 2020r.), na adres kierownika projektu, prof. wiz. dr hab. Artura Ciesielskiego, następujących dokumentów:
– CV
– list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych oraz ewentualnymi publikacjami
– kopię dyplomu magisterskiego
– wyrażenie zgody na przetwarzaniu danych osobowych

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 sierpnia 2020r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nas stronie jednostki: www.wczt.pl

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM