Skip to main content

Realizowane Projekty

Nowa generacja multi-dynamicznych nanostruktur polimerowych

opis projektu

kierownik zespołu:

dr Wojciech Drożdż

Zespół:

Celem projektu badawczego „Nowa generacja multi-dynamicznych struktur polimerowych” jest otrzymanie i pełna charakterystyka spektralno-strukturalna dynamicznych polimerów opartych na odwracalnych wiązaniach kowalencyjnych oraz koordynacyjnym oddziaływaniu metal –ligand. Projekt został ukierunkowany szczególnie w stronę syntezy nowej klasy dynamicznych polimerów („dynamerów”), które zawierają w swojej strukturze trzy różne wiązania odwracalne. Według dostępnej nam wiedzy literaturowej, zaprojektowany system nie był dotychczas otrzymany i zbadany. Zaprojektowane struktury polimeryczne (Rys. 1) będą zawierały ugrupowanie estrowe kwasu boronowego (1 stopień odwracalności), wiązanie iminowe (2 stopień odwracalności) oraz dwu-lub trójdonorową kieszeń koordynacyjną (3 stopień odwracalności). Projekt podzielony jest na trzy kluczowe etapy realizacji. Pierwszy z nich zakłada syntezę nowych odpowiednio sfunkcjonalizowanych ligandów organicznych zawierających dynamiczne ugrupowania: estrowe kwasu boronowego, iminowe oraz ‘kieszeń’ koordynacyjną. Drugie stadium projektu przewiduje wykorzystanie tychże zsyntezowanych komponentów w celu utworzenia potrójnie dynamicznych polimerów koordynacyjnych. Synteza tych struktur będzie odbywała się dwoma metodami. Jedna z nich zakłada syntezę „krok po kroku” dynamicznego liganda, a następnie przeprowadzenie reakcji kompleksowania z metalami bloku d. Druga metoda polega na spontanicznej reakcji tworzenia polimeru na skutek zmieszania wszystkich komponentów w jednym naczyniu reakcyjnym (podstawowe bloku budulcowe oraz sól metalu). Metoda ta możliwa jest dzięki procesowi samoorganizacji oraz odwracalności zastosowanych wiązań dynamicznych, powodujących rozkład niekorzystnego termodynamicznie pre -produktu na rzecz stabilnych struktur polimerowych. Otrzymane struktury będą scharakteryzowane za pomocą wielu technik analitycznych: 1H NMR, 13C NMR, ESI-MS, IR, analiza elementarna, AFM, STM. Trzeci etap zakłada zbadanie właściwości dynamicznych oraz fizyko-chemicznych otrzymanych polimerów uwzględniając proces samosegregacji oraz reakcje wymiany komponentów. Rys. 1 Schemat tworzenia dynamicznego polimeru koordynacyjnego; na czerwono zaznaczono trzy dynamiczne wiązania: estrowe, iminowe, kieszeń koordynacyjną.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.