Skip to main content

Realizowane Projekty

Funkcjonalne materiały 2D poza grafenem: podejście top-down w celu chemicznie modyfikowanych MXenów.

opis projektu

kierownik zespołu:

mgr Iwona Janica

Zespół:

Projekt zatytułowany: "Funkcjonalne materiały 2D poza grafenem: podejście top-down w celu chemicznie modyfikowanych MXenów" ma dwa główne cele: opracowanie zmodyfikowanych organicznie MXenów i ich zastosowanie, m. in. do detekcji gazów i wilgoci. MXeny to grupa dwuwymiarowych węglików i azotków metali wczesnoprzejściowych o ogólnym składzie chemicznym Mn+1XTx, gdzie M to wczesny metal przejściowy, X oznacza C i/lub N, a T to grupy –OH, -F i –O. W celu otrzymania MXenów, najpierw zostanie przeprowadzone wytwarzanie MXenów przez wytrawienie chemiczne różnych faz MAX, a następnie ich eksfoliację. Organofunckcjonalizowane MXeny zostaną otrzymane przez przyłączenie różnych związków organicznych wykorzystując grupy funkcyjne, na przykład -OH, które są obecne na powierzchni MXenes po procesie eksfoliacji. Kroki te doprowadzą do uzyskania nowych materiałów, które, jak się oczekuje, mają inne właściwości fizykochemiczne w porównaniu z MXenami. Co więcej, te nowe materiały będą badane jako czujniki gazu i wilgotności, które umożliwiają wytwarzanie nowych tanich, elastycznych i zminiaturyzowanych urządzeń, co pozwoli na uzyskanie szerokiego zakresu ważnych informacji, które mogą być przydatne dla nanonauki i nanotechnologii.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.