WCZT

pl | en

Władze

Dyrektor Centrum

 

Profesor Bronisław Marciniak, Wielkopolanin, urodził się 30 czerwca 1950 r. w Pleszewie. Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie studiował chemię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą ukończył w 1973 r. z wyróżnieniem.  W tym samym roku rozpoczął karierę naukową i dydaktyczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii i od  tego czasu związał się na stałe z UAM. W wieku 29 lat uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Paszyca, a mając 48 lat uzyskał tytuł profesorski. W latach 2008-2016 piastował funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM i dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.
Profesor Bronisław Marciniak specjalizuje się w fotochemii i chemii wolnych rodników. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac z tego zakresu, publikowanych głównie w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest także redaktorem kilku prac zbiorowych, które ukazały się w międzynarodowych wydawnictwach. Wielokrotnie przebywał w ośrodkach zagranicznych na stażach naukowych, m.in. jako stypendysta Fundacji Fulbrighta. Nawiązane za granicą kontakty zaowocowały wieloletnią, intensywną współpracą międzynarodową z uniwersytetami na terenie Niemiec,  USA, Kanady i Japonii. W jego dobrze wyposażonym laboratorium realizowali swe projekty naukowe badacze z Niemiec i USA. Dodać należy, iż Profesor Marciniak był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (2001-2004) oraz  członkiem i przewodniczącym Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Prof. Bronisław Marciniak wielokrotnie recenzował prace na stopień i opiniował wnioski o tytuł profesora. Jest członkiem wielu instytucji naukowych, w tym komitetu redakcyjnego prestiżowego czasopisma – Journal of Photochemistry and Photobiology. Na szczególne podkreślenie zasługuje przyznanie profesorowi Bronisławowi Marciniakowi przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej - w drodze zamkniętego konkursu – prestiżowego w środowisku naukowym subsydium profesorskiego w programie MISTRZ.
Profesor Marciniak potrafi skutecznie zabiegać o środki zewnętrzne na realizację zamierzeń naukowych. Sam kierował kilkunastoma grantami krajowymi i trzema projektami międzynarodowymi. Te ostatnie zasługują na szczególne podkreślenie, gdyż umożliwiły pozyskanie cennej aparatury specjalistycznej dla UAM i stworzenie sieci naukowo-badawczej w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.
Legitymuje się bogatym, wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem organizacyjnym. Sprawował niemal wszystkie funkcje uniwersyteckie – od kierownika Zakładu, poprzez prodziekana, członka Senatu, prorektora aż do rektora UAM.  Zasiadał w radach naukowych Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Pełnione funkcje pozwoliły Mu rozwijać umiejętności podejmowania wielokierunkowej współpracy we wszystkich dziedzinach nauki realizowanych na UAM. Uczestniczył także w organizacji międzynarodowych seminariów dotyczących studiów magisterskich i doktoranckich w procesie bolońskim oraz wielu międzynarodowych konferencji naukowych.
Miarą autorytetu, jakim się cieszy Profesor Bronisław Marciniak jest jego członkostwo w licznych organizacjach naukowych, społecznych, kulturalnych i kolegiach redakcyjnych, a także pełnione funkcje na szczeblu krajowym, m.in. Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w latach 2012-2016, a obecnie Honorowego Przewodniczącego.
Profesor Bronisław Marciniak ma również znaczne osiągnięcia dydaktyczne, a także sukcesy w kształceniu kadr naukowych. Wypromował dziewięciu doktorów chemii i nadal sprawuje opiekę nad kolejnymi doktorantami. Współorganizował międzynarodowe konferencje dla młodych naukowców. Jest autorem wielu publikacji dydaktycznych. Prowadził cykle wykładów na studium doktoranckim w Poznaniu, Warszawie, a także w Kanadzie (Vancouver) i Chile (Santiago). Potrafi zainteresować uprawianą problematyką naukową grono młodych chemików, swych wychowanków, czego wyrazem jest już wzmiankowane subsydium programu MISTRZ, przyznawane profesorom umiejącym tworzyć i prowadzić zespoły badawcze.
Prof. Bronisław Marciniak jest nie tylko uczonym, lecz także oddanym mężem, ojcem i dziadkiem, skupiającym rodzinę i przyjaciół przy wspólnym muzykowaniu. Innym zamiłowaniem profesora jest sport, a szczególnie siatkówka, którą nie tylko sam uprawia, ale i propaguje w środowisku akademickim Poznania.

Poznań, dnia 4 sierpnia 2017 r.

KONTAKT

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
tel. +48 61 829 1990
marcinia@amu.edu.pl


Dyrektor Centrum w latach 2009-2017

 

Bogdan Marciniec profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektor tej w uczelni w latach 1988-1990, wybitny uczony, chemik, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i European Academy of Arts, Sciences an Humanities oraz Mirror Group Europejskiej Platformy Zrównoważonej Chemii. Utworzył Fundację UAM (1990) oraz pierwszy w Polsce Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu (1995), którego był wieloletnim dyrektorem. Należy do światowej rangi specjalistów w zakresie chemii krzemu i katalizy metaloorganicznej, koncentrując swoje badania na syntezie związków organicznych krzemu (także boru i germanu) w oparciu o nowe reakcje i nowe katalizatory znanych reakcji. Autor ponad 350 publikacji, w tym 14 książek (9 w języku angielskim), a także 130 patentów oraz ponad 40 technologii przemysłowych, z których 14 wdrożono w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym "UNISIL" w Tarnowie-Mościcach zał. w 1989 przez profesora Marcińca. Uhonorowany m.in. nagroda Premiera (2001). Medalem J. Śniadeckiego (2003) Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Polski Nobel) w obszarze nauk technicznych (2009), a także "Perłą Honorową" w dziedzinie nauki przyznawana przez "Polish Market" (2009). Profesor Marciniec dąży do wdrożenia w Poznaniu koncepcji europejskiego modelu współpracy nauki z praktyką gospodarczą. Jest pomysłodawcą projektu, Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w latach 2004-2017 i Przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

KONTAKT

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
tel. +48 61 829 1900
bogdan.marciniec@amu.edu.pl

 

 

 

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.