WCZT

pl | en

Pracownia Spektroskopii w Podczerwieni

Laboratorium spektroskopii w podczerwieni wyposażone jest w najnowszej generacji spektrometr dichroizmu kołowego FVS-6000 VCD dostosowany do pomiarów w zakresie widmowym 4000 – 850 cm-1 oraz spektrometr Jasco 4000 FTIR. Oba aparaty są zdolne do pomiarów konwencjonalnej absorpcji IR oraz widm oscylacyjnych dichroizmu kołowego. Oferujemy pomiary widm oscylacyjnych VCD oraz widm w podczerwieni IR w roztworze i ciele stałym w zakresie 4000 – 850 cm-1 (VCD) i 7800 – 350 cm-1 (FTIR), wykonujemy temperaturowe pomiary widm w roztworze wodnym oraz oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów ze stereochemią.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.