WCZT

pl | en

Pracownia Spektrometrii Mas

Laboratorium wyposażone jest w szereg nowoczesnych spektrometrów mas sprzężonych z chromatografami cieczowymi i gazowymi, które mogą pracować w różnych konfiguracjach sprzętowych. Wyposażenie pracowni umożliwia wykonywanie analiz ilościowych i jakościowych, opracowywanie nowych metod, jak również aplikacji dostosowanych do szybko zmieniających się potrzeb w tym zakresie. Laboratorium oferuje wykonywanie rutynowych analiz MS, widm fragmentacyjnych, analiz LC-MS wraz z przeszukiwaniem baz danych.


GC-MS (SCION TQ, Bruker) 

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas wyposażonym w potrójny kwadrupol.

ZAKRES BADAŃ
- efektywny rozdział składników mieszaniny,
- analiza jakościowa i ilościowa substancji chemicznych występujących w złożonych matrycach,
- identyfikacja nieznanej substancji przez porównanie zmierzonego widma z widmami wzorcowymi bazy NIST.

ZASTOSOWANIE
- badania produktów spożywczych (np. oznaczanie pozostałości pestycydów w owocach i warzywach),
- badania krwi i moczu (np. analizy antydopingowe),
- oznaczanie zanieczyszczeń gleby, wody, ścieków przemysłowych.


Spektrometr mas typu QTOF (Impact HD, Bruker)

Hybrydowy, kwadrupolowy spektrometr mas z analizą czasu przelotu (TOF) i jonizacją w ciśnieniu atmosferycznym (ESI lub APCI). Próbki mogą być podawane do źródła za pomocą pompy strzykawkowej chromatografu cieczowego lub gazowego. Spektrometr mas Impact HD połączony jest standardowo z chromatografem cieczowym UHPLC (UltiMate 3000 Thermo Scientific/Dionex) z szybkim (200 Hz) detektorem diodowym.

ZAKRES BADAŃ
- analizy jakościowe,
- możliwość badania jonów dodatnich i ujemnych,
- zakres mas 50 – 20000 m/z,
- możliwość prowadzenia eksperymentów MS/MS.

ZASTOSOWANIE
- badania metabolomiczne, 
- określanie wzoru sumarycznego małych cząstek, 
- analiza fragmentacyjna m.in białek.


Spektrometr mas QTRAP (6500 System SelexION, AB Sciex)

Spektrometr mas z potrójnym kwadrupolem i liniową pułapką jonową, sprzężony z chromatografem cieczowym (ultraLC 100, Eksigent). Aparat wyposażony jest również w przystawkę SelexION (Differential Ion Mobility Technology) przeznaczoną do eliminacji trudno usuwalnych elujących w tym samym czasie związków.

ZAKRES BADAŃ
- rozdział mieszanin i oznaczenia ilościowe związków chemicznych,
- precyzyjne ustalenia składu złożonych mieszanin związkow (m/z do 2000),
- ilościowe oznaczenia związków na poziomie nano i piko gramów/l,
- możliwość prowadzenia eksperymentów w trybach MRM, scheduled MRM, MRM-EPI, MRM3.

ZASTOSOWANIE
Rozdział mieszanin i analiza ilościowa związków organicznych w następujących dziedzinach:
- farmacji – analiza substancji leczniczych i ich zanieczyszczeń,
- proteomice – analiza i oznaczanie ilościowe nieznanych peptydów i białek,
- kryminalistyka – identyfikacja i oznaczenia ilościowe narkotyków i substancji niebezpiecznych,
- medycyna – rozdzielanie mieszanin związków pochodzenia organicznego i ich oznaczanie,
- ochrona środowiska – oznaczanie związków niebezpiecznych w próbkach środowiskowych,
- przemysł spożywczy – oznaczanie zawartości danych substancji w produktach.


Spektrometr mas typu QTOF (5600+, AB Sciex)

Wysokorozdzielczy spektrometr mas wyposażony w analizator kwadrupolowy i analizator czasu przelotu (TOF), sprzężony z chromatografem cieczowym (microLC 200, Eksigent). 

ZAKRES BADAŃ
- analizy jakościowe,
- możliwość badania jonow dodatnich i ujemnych,
- zakres mas 50-30000 m/z; dla Q1 do 1250 m/z,
- wprowadzanie próbek do źrodła za pomocą pompy strzykawkowej, chromatografu mikro LC (obj. nastrzyku ok. 100 nl),
- możliwość prowadzenia eksperymentów MS/MS.

ZASTOSOWANIE
- badania metabolomiczne,
- określanie wzoru sumarycznego małych cząstek,
- analiza fragmentacyjna m.in. białek.


Spektrometr mas MALDI-TOF/TOF (Ultrafle Xtreme, Bruker)

Umożliwia precyzyjny pomiar masy cząsteczkowej w szerokim zakresie m/z.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
- pomiar mas cząsteczkowych peptydow w zakresie 1 – 4 kDa,
- pomiar mas cząsteczkowych białek do 100 kDa, w zakresie 2 – 3 kDa,
- pomiar mas cząsteczkowych oligonukleotydow do 40 kDa,
- pomiar niskich mas cząsteczkowych <1000 Da, jeśli zawierają chlomofor,
- pomiar mas cząsteczkowych rozpuszczalnych białek pochodzących z mikroorganizmow,
- wykonanie widma fragmentacyjnego jonu molekularnego,
- wykonanie profilu rozkładu mas cząsteczkowych polimerow (do 20 kDa),
- wyznaczenie wartości Mn, Mw, Mz oraz wspołczynnika polidyspersji Mw/Mn (do 1,4).

ZASTOSOWANIE
biochemia, chemia polimerow, farmacja, chemia organiczna, mikrobiologia.


ICP-MS (NexION 300D, Perkin Elmer)

Spektrometr mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie umożliwiający wykonywanie oznaczeń ilościowych wielu pierwiastków chemicznych (metali i niektórych niemetali). Aparat charakteryzuje się wysoką czułością, dużą selektywnością oraz niskimi granicami wykrywalności.

ZASTOSOWANIE 
oznaczenia medyczne, farmaceutyczne,rolnicze, geologiczne, biologiczne, metalurgiczne, w ochronie środowiska.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.