WCZT

pl | en

Pracownia Analizy Termicznej

Skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC 8500, Perkin Elmer)

 Urządzenie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru temperatury i ciepła, pochłanianego lub wydzielanego w przemianie fazowej lub ciepła właściwego poza zakresem przemian fazowych.

MATERIAŁY DO BADAŃ
- próbki stałe, ciekłe, roztwory, zawiesiny,
- ilość próbki: 5 – 20 mg.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
- zakres temperaturowy: -180 – 750°C,
- szybkość skanowania: 0,01 – 750°C/min.

ZAKRES BADAŃ
wyznaczanie temperatury i efektów cieplnych przemian endo- i egzotermicznych różnego typu: reakcji chemicznych oraz przemian fazowych (przemiany,szkliste, topnienie, krystalizacja, parowanie, dehydratacja, sieciowanie, rozkład termiczny).

ZASTOSOWANIE
- charakterystyka materiałow farmaceutycznych,
- badanie polimorfizmu materiałow, 
- właściwości termofizyczne tworzyw sztucznych, 
- oznaczanie temperatury sieciowania np. podczas sieciowania żywic epoksydowych.


Analizator termiczny sprzężony ze spektrometrem FTIR Frontier (STA 6000, Perkin Elmer)

Jednoczesna analiza termiczna (STA): połączenie termograwimetrii (TG) i skaningowej kalorymetrii rożnicowej (DSC) w stosunku do jednej probki, z możliwością analizy widm w podczerwieni wydzielanych gazow. Analizator jest idealny do zastosowań, gdzie ważna jest identyfikacja związkow wydzielających się z materiałow podczas ogrzewania m.in. w badaniu mechanizmu rozkładu, identyfikacji pozostałości rozpuszczalnikow w środkach leczniczych.


Analizator termograwimetryczny (TGA 4000, Perkin Elmer)

Umożliwia pomiar zmian masy próbki w ściśle zdefiniowanej atmosferze, zapewnia detekcję efektów egzo- i endotermicznych.

MATERIAŁY DO BADAŃ
- analiza próbek stałych, proszków, folii, włókien, cieczy,
- ilość próbki: 2 – 1500 mg.

ZAKRES BADAŃ
- zmiana masy wyrażana w % lub mg,
- wyznaczanie poszczególnych etapów ubytków masy,
- bezpośrednie określanie zmiennych temperatur i masy,
- wyznaczanie pozostałości masy,
- wyznaczanie maksimów temperatur na krzywej pochodnej zmiany masy (analiza szybkości zmian masy),
- oznaczania wilgoci,
- porównywanie trwałości termicznej materiałów.

ZASTOSOWANIE
- analiza próbek środowiskowych;
- charakterystyka polimerów; analiza śladowych ilości
- dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kosmetykach czy farmaceutykach.


Analizator termograwimetryczny sprzężony z układem GC/MS (PYRIS TGA 1/ GC/MS Clarus 680 SQ8, Perkin Elmer) 

Umożliwia rozdział i identyfikację organicznych składników gazowych wydzielających się z próbki analizowanej w termowadze.

ZASTOSOWANIE
analiza śladowych ilości dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kosmetykach czy farmaceutykach.


Analizator elementarny (Flash 2000, Thermo Scientific)

Jest to urządzenie do Organicznej Analizy Elementarnej (OEA) wykorzystujące metodę dynamicznego, pełnego spalania próbek w piecu redukcyjno-utleniającym z elektronicznie sterowaną temperaturą.

MATERIAŁY DO BADAŃ
- organiczne i nieorganiczne związki – próbki stałe i ciekłe,
- ilość próbki: 2 – 200 mg.

ZAKRES BADAŃ
- ilościowe oznaczenie zawartości procentowych
- pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka,
- ilościowe oznaczenie zawartości procentowych tlenu,
- zakres pomiarowy 0,01 – 100%.

ZASTOSOWANIE
analiza związkow chemicznych organicznych oraz nieorganicznych, lekarstw, materiałów roślinnych, glebowych, nawozów, produktów żywnościowych, węgli, polimerów, skał, minerałów, osadów, odpadow itp.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.