WCZT

pl | en
Bruker UltraShield 300 MHz

Bruker UltraShield 300 MHz

MATERIAŁY DO BADAŃ

- próbki związków organicznych w roztworach oraz w fazie stałej (CP-MAS),
- masa badanych próbek w zakresie 1 – 100 mg dla pomiarów wykonywanych w fazie ciekłej oraz około 15 mg w fazie stałej.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE

- prowadzenie szerokiej gamy pomiarów jakościowych 1D (1H, 13C…) oraz 2D (COSY, HSQC, HMBC…),
- prowadzenie badań w obniżonych a także podwyższonych temperaturach (pomiary w fazie ciekłej).

ZASTOSOWANIE

- identyfikacja struktury oraz stereochemii związków organicznych,
- określenie czystości badanych próbek,
- badanie oddziaływań międzycząsteczkowych (np. wiązań wodorowych).

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.