Przejdź do treści

Aparatura

Pracownia Rentgenograficzna (XRD)

Pracownia wyposażona jest w dwa dyfraktometry monokrystaliczne (Xcalibur S2, Agilent) z czterokołowym goniometrem i detektorem CCD. Ukła-dy wyposażone są w standardową molibdenową lampę rentgenowską, jak również w srebrną wzmacniającą źródło rentgenowskie. Lampa srebrowa może być używana np. do pomiaru kompleksów z metalami ciężkimi, takimi jak: lantanowce czy aktynowce. Zazwyczaj badanie tych struktur jest utrudnione, ze względu na silną absorpcję promieniowania padającego. Dyfraktometry są przystosowane do pomiarów z utrzymaniem wysokiego ciśnienia i niskiej temperatury. Najniższa temperatura, jaka może być otrzymana, to 100 K. Pomiary można wykorzystać do identyfikacji elementów struktury krystalicznej, tj.: rozmiar komórki elementarnej, rozmieszczenie atomów w sieci krystalicznej, długość wiązań i kątów. Dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego wykorzystuje się również do określenia rozkładu elektronów w atomach, orientacji monokryształów i konfiguracji absolutnej.

 

	Pracownia Rentgenograficzna (XRD)

 

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM