Przejdź do treści

Aparatura

Analizator termograwimetryczny sprzężony z układem GC/MS (PYRIS TGA 1/ GC/MS Clarus 680 SQ8, PerkinElmer)

Analizator termograwimetryczny sprzężony z układem GC/MS (PYRIS TGA 1/ GC/MS Clarus 680 SQ8, PerkinElmer)

Umożliwia rozdział i identyfikację or-ganicznych składników gazowych wydzielających się z próbki analizowanej w termowadze.

ZASTOSOWANIE analiza śladowych ilości dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kosmetykach czy farmaceutykach.Analizator elementarny (Flash 2000, Thermo Scien-tific). Jest to urządzenie do Organicznej Analizy Elemen-tarnej (OEA) wykorzystujące metodę dynamicznego, pełnego spalania próbek w piecu redukcyjno-utleniają-cym z elektronicznie sterowaną temperaturą.

MATERIAŁY DO BADAŃ organiczne i nieorganiczne związki – próbki stałe i ciekłe,ilość próbki: 2 – 200 mg.

ZAKRES BADAŃ ilościowe oznaczenie zawartości procentowych pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka,ilościowe oznaczenie zawartości procentowych tlenu,zakres pomiarowy 0,01 – 100%.ZASTOSOWANIE: analiza związków chemicznych orga-nicznych oraz nieorganicznych, lekarstw, materiałów roślinnych, glebowych, nawozów, produktów żywnoś-ciowych, węgli, polimerów, skał, minerałów, osadów, odpadów itp

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM