Skip to main content

Aparatura

Wysokorozdzielczy środowiskowy skaningowy mikroskop elektronowy (Quanta 250 FEG, FEI)

Wysokorozdzielczy środowiskowy skaningowy mikroskop elektronowy (Quanta 250 FEG, FEI)

Praca w warunkach wysokiej i niskiej próżni oraz w try-bie środowiskowym ESEM. Badanie dowolnych mate-riałów przewodzących i nieprzewodzących, możliwość obrazowania SE i BSE w każdym trybie pracy. Praca w trybie STEM.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  automatyczny trymer Leica EM TXP, modularny system napylania próżniowego (kombinacja systemu napylania metalami i węglem) Q15OT ES.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE tryb wysokiej próżni, niskiej próżni i środowiskowy,analizator EDS (EDAX), analiza ilościowa i mapowa-nia składu chemicznego próbki,analizator WDS LEXS (EDAX) – tylko próbki przewo-dzące elektrycznie,analizator EBSD (EDAX) – tylko próbki przewodzące elektrycznie.

MATERIAŁY MOŻLIWE DO ZBADANIA ciała stałe w postaci: proszków, materiałów litych lub cienkich warstw  metale, ceramiki, polimery, układy biologiczne,próbki lite w rozmiarze od kilku milimetrów do kil-ku centymetrów.ZASTOSOWANIEobrazowanie mikrostruktury,pomiary grubości osadzonej warstwy,określenie wielkości ziaren proszków,analiza składu pierwiastkowego,mapowanie rozkładu pierwiastków,określenie jednorodności materiału,obrazowanie komórek biologicznych,mapowanie orientacji krystalograficznej struktur powierzchniowych.

POTENCJALNI ODBIORCY metalurgia, przemysł ceramiczny i polimerów,proszki

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM