Skip to main content

Aparatura

Ekstrakcja składników z surowców naturalnych w aparatach Soxhleta. Oznaczenie wydajności procesu ekstrakcji.

Normy

PN-ISO 6492, PN-EN ISO 659, PN-EN ISO 734-1, PN-EN ISO 734-2


Przedmiot usługi
Oznaczanie wydajności procesu ekstrakcji. Wydzielanie składników surowców naturalnych za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikiem.


Zastosowanie
Otrzymywanie olejów (np. izolacja tłuszczów) lub ekstraktów jednorozpuszczalnikowych z surowców naturalnych. Optymalizacja procesów ekstrakcji przez ustalenie rodzaju rozpuszczalnika, stopnia rozdrobnienia surowca i czasu ekstrakcji. Branże: spożywcza, farmaceutyczna, kosmetyczna, chemiczna.

Opis usługi
Ekstrakcja tłuszczów z rozdrobnionych nasion roślin oleistych polega na ich wielokrotnym wymywaniu niepolarnym rozpuszczalnikiem organicznym; najczęściej jest nim heksan lub niskowrzące etery naftowe. Badaną próbkę po wysuszeniu napełnia się gilzę ekstrakcyjną, którą umieszcza się w komorze ekstraktora znajdującego się nad kolbą destylacyjną z rozpuszczalnikiem
(ekstrahentem). Nad komorą ekstrakcyjną z próbką znajduje się chłodnica zwrotna. W trakcie ogrzewania rozpuszczalnik skrapla się w chłodnicy i spływa do komory ekstraktora na ekstrahowaną próbkę. Gdy poziom rozpuszczalnika w komorze ekstraktora
osiągnie wysokość górnego kolanka (syfonu), ekstrakt jest zawracany do kolby destylacyjnej.
Po zakończeniu ekstrakcji i oddestylowaniu rozpuszczalnika na wyparce próżniowej, kolbę z ekstraktem waży się i oblicza zawartość wyekstrahowanego produktu w przeliczeniu na masę próbki surowca.


Wynik
Procentowa wydajność procesu ekstrakcji. Dobór optymalnych parametrów procesu ekstrakcji. Wydzielone produkty ekstrakcji.

Aparatura
Aparaty Soxhleta do ekstrakcji w skali półtechnicznej i laboratoryjnej.


Opcje

Badania powiązane: analiza chromatograficzna ekstraktów (GC, HPLC), badania reologiczne.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM