Skip to main content

Aparatura

Analiza termograwimetryczna TGA

Analiza termograwimetryczna TGA

Przedmiot badania
Tworzywa sztuczne, kompozyty, związki organiczne i nieorganiczne, minerały, próbki pochodzenia naturalnego.


Zastosowanie
Identyfikacja badanego materiału. Analiza składu. Szacowanie zawartości napełniacza w tworzywie sztucznym. Szacowanie zawartości plastyfikatora i innych dodatków w tworzywie. Oznaczenie zawartości wilgoci w próbce. Określenie stabilności termicznej. Badanie procesów rozkładu termicznego i utleniania związków chemicznych.


Opis badania
Badania polega na ogrzewaniu umieszczonej w tyglu pomiarowym z tlenku glinu niewielkiej próbki zgodnie z ustalonym programem temperaturowym i jednoczesnej ciągłej rejestracji zmiany (ubytku) masy oraz temperatury próbki (transport ciepła do i od
próbki) w czasie w atmosferze przepływającego z określoną prędkością gazu obojętnego (azot) lub powietrza.

Wynik badania
Wynik pomiaru stanowi krzywa termograwimetryczna (TG, DTG) zmian masy oraz krzywa derywatograficzna (TA, DTA) przepływu ciepła. Na podstawie ich przebiegu możliwe jest określenie wielkości i temperatur charakterystycznych procesów ubytku masy (rozkładu) oraz rodzaju i kierunku przemian termicznych (egzotermiczne, endotermiczne).

Aparatura
Aparat do analizy termograwimetrycznej Netzsch TG 209 Libra. Zakres temperatur badania od 30°C do 1100°C, standardowa szybkość zmian temperatury od 5 do 20K/min. Możliwość wykonywania pomiarów w atmosferze powietrza lub w przepływie gazu obojętnego (N2).

Opcje
Badania powiązane: skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), spektroskowpia w podczerwieni (FTIR), analiza tworzywa sztucznego, wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT),
temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM