Skip to main content

Aparatura

Określenie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT)

Określenie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT)

Nazwa badania

Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT – heat deflection test)

Normy

ISO 75, ASTM D648

Przedmiot badania

Badania cieplne, właściwości cieplne i mechaniczne wyrobów i materiałów.

Zastosowanie

Porównawcza ocena zachowania się różnych materiałów w podwyższonej temperaturze pod obciążeniem przy określonej szybkości wzrostu temperatury. Optymalizacja produkcji - porównanie materiałów uzyskanych przy różnych parametrach produkcji; ocena właściwości materiału uzyskanego przy różnych parametrach przetwórczych np.: wytłaczania (prędkości), prasowania (ciśnieniu); ocena własności mechanicznych wyrobu dla różnych temperatur użytkowania. Badaniom mogą być poddawane materiały takie jak: polimerowe tworzywa sztuczne, żywice, laminaty termoutwardzalne, tworzywa wzmacniane włóknami, termoplasty, asfalt, ebonit, amorficzne materiały pochodzenia naturalnego (chityna, kauczuk, wosk, celuloza, popiół), tłuszcze jadalne, sery topione.

Opis badania

Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) oznaczana jest na znormalizowanej kształtce pomiarowej (80 x 10 x 4 mm) poddawanej zginaniu trójpunktowemu pod stałym obciążeniem do uzyskania normatywnej wartości ugięcia standardowego przy określonej prędkości ogrzewania. Metody pomiarowe - w zależności od zastosowanego naprężenia zginającego: A - 1,80 MPa; B - 0,45 MPa; C - 8,00 MPa. Standardowo wykonuje się trzy powtórzenia w serii pomiarowej.

Wynik badania

Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) [°C].

Aparatura

Aparat Instron CEAST HV3 do testów temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) oraz temperatury mięknienia metodą Vicata. Zakres pomiarowy od 23 do 300°C.

Opcje

Badania powiązane: temperatura mięknienia metodą Vicata, wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM